ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหน 3